Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

1.1. Naam: Hoes Anke, eigenaar van eenmanszaak Bell’Apparenza

Adres: Fehrenbachstraat 16/1, 2440 Geel
BTW-nummer: BE0633.921.724
Telefoonnummer: 0496/04.49.52
E-mail: anke@bellapparenza.be

Artikel 2: Intellectuele eigendom

2.1. Bell’Apparenza en www.bellapparenza.be zijn eigendom van Hoes Anke.

Artikel 3: Toepassing

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen schoonheidssalon Bell’Apparenza en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Verplichtingen van het schoonheidssalon

4.1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
4.2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
4.3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
4.4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
4.5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

Artikel 5: Verplichtingen van de klant

5.1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
5.2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Artikel 6: Afspraken

6.1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak.
6.2 Wanneer de klant de afspraak niet binnen de 48 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert, zal er 50% van het totaalbedrag van de behandeling in rekening worden gebracht.
6.3. Wanneer de klant de afspraak niet of niet tijdig nakomt, zal Bell’Apparenza het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
6.4. Wanneer de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd toekomt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant doorrekenen.
6.5. Indien de klant meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd toekomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele bedrag van de behandeling aan de klant in rekening brengen.
6.6. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.
6.7. Er kunnen geen nieuwe afspraken ingepland worden wanneer er nog openstaande betalingen zijn. Gebeurt de boeking online, dan heeft de schoonheidsspecialiste het recht deze boeking te annuleren tot de openstaande betalingen voldaan zijn.
6.8. Bell’Apparenza behoudt het recht om afspraken te annuleren of te verplaatsen.
6.9. Voorschotten worden in geen enkel geval terug betaald.
6.10. Bij het boeken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 7: Persoonsgegevens & Privacy

7.1. De klant voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
7.2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt ze in een klantenbestand.
7.3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
7.4. De informatie is vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8: Betaling

8.1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen op de website. De prijzen van de producten zijn zichtbaar in het salon.
8.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
8.3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
8.4. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
8.5. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant of via Payconiq te voldoen.
8.6. Als de betaling niet contant of via Payconiq is gebeurd, dient de betaling te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum op het door Bell’Apparenza aangegeven bankrekeningnummer. Na overschrijding van de termijn van acht dagen is de klant in verzuim en is deze de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Bell’Apparenza, verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen of indien u zich niet aan de annuleringsvoorwaarden heeft gehouden (artikel 6).
8.7. Wanneer de klant één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Bell’Apparenza gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 9: Retourneren

9.1. De klant kan binnen 14 dagen de artikelen in originele verpakking & ongeopend retourneren.
9.2. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.
9.3. De klant dient alle voorwaarden voor terugzending na te leven.
9.4. De klant kan de artikelen terugzenden of binnenbrengen bij Bell’Apparenza.
9.4. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper.
9.5. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Bell’Apparenza over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld aan de koper teruggestort.

Artikel 10: Herroepingsrecht goederen

10.1. Dit kan zonder betaling boete of vermelding motief (artikel 46, 2° WMPC).
” De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. ”

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Bell’Apparenza is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
11.2. Bell’Apparenza is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 12: Klachten

12.1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient de klacht zo spoedig mogelijk, maar binnen vijf dagen na ontdekking, mondeling en schriftelijk gemeld worden aan de zaakvoerster van Bell’Apparenza.
12.2. Bell’Apparenza moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
12.3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Bell’Apparenza de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
12.4. Indien Bell’Apparenza en de klager niet tot overeenstemming komen, dan kan de klager het geschil voorleggen aan een mediator.

Artikel 13: Beschadiging en diefstal

13.1. Indien de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, heeft Bell’Apparenza het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen. Dit geldt ook voor schade aan de ruimte waar Bell’Apparenza gevestigd is.
13.2. Diefstal wordt door Bell’Apparenza altijd direct bij de politie gemeld.

Artikel 14: Behoorlijk gedrag

14.1. De klant dient zich in het schoonheidssalon volgens de algemeen aanvaardbare normen te gedragen.
14.2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de klant de toegang tot het salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
14.3. Bij Bell’Apparenza wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.
14.4. Er wordt van de klant verwacht dat ze zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Indien de schoonheidsspecialiste bij aanvang van de behandeling opmerkt dat de hygiëne regels niet zijn toegepast, zal de behandeling worden opgeschort en wordt er 50% van de volledige behandeling in rekening gebracht.

14.5. Huisdieren zijn niet toegelaten in het schoonheidssalon.

14.6. Gelieve alleen naar de afspraak te komen.

Artikel 15: Recht

15.1. Op elke overeenkomst tussen Bell’Apparenza en de klant is het Belgische recht van toepassing.
15.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bell’Apparenza (www.bellapparenza.be). Indien gewenst kan u ze ook in het schoonheidssalon opvragen.
15.3. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend.
15.4. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 16: Voorschot

16.1. Voorschotten die betaald zijn, worden nooit terugbetaald. Zodra een voorschot betaald is, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
16.2. Indien je de gemaakte afspraak wil annuleren en gebeurt dit tijdig (minstens 48u op voorhand), dan blijft je voorschot geldig voor je volgende en zelfde type behandeling gedurende 1 jaar.
16.3. Bij laattijdige annulatie en ‘no show’ wordt het voorschot ingetrokken en kan deze niet meer gerecupereerd worden.

Artikel 17: Wijziging van de algemene voorwaarden

17.1. Bell’Apparenza behoudt zich het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden.

Laatst gewijzigd op: 1/04/2024